วิธีการชำระเงิน

    ชำระโดยตรงที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด  

    โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด   

  

ธนาคาร สาขา บัญชี
เลขที่
   เทพารักษ์ กระแสรายวัน
327-3-019975
   นิคมพัฒนา กระแสรายวัน
589-3-00629-5


หากท่านเลือกชำระเงินโดยผ่านธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in หรือ หลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบเสนอราคาหรือเลขที่ ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

มาที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 038-893599-610 ต่อ 2507 หรือ e-mail: sales@eic.co.th