ขั้นตอนการชำระค่าบริการ

ขั้นตอนการชำระค่าบริการ

วิธีการชำระเงิน

ธนาคาร
สาขา
บัญชี
เลขที่
เทพารักษ์
กระแสรายวัน
327-3-019975
นิคมพัฒนา
กระแสรายวัน
589-3-00629-5

หากท่านเลือกชำระเงินโดยผ่านธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in หรือ หลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบเสนอราคาหรือเลขที่ ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

มาที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 038-893599-610 ต่อ 2507 หรือ e-mail: sales@eic.co.th

Top