การสอบเทียบ

การสอบเทียบ

การสอบเทียบ

ขอบข่าย
รายการ
ความสามารถ
มาตรฐาน
Dimension
External micrometer
0-25 mm
Based onJIS B 7502:1994
Vernier caliper
0-300 mm
Based on JIS B 7507:1993
Metal tape/Steel tape
Up to 5 m
Based on JIS B 7512:1993
Metal ruler
Up to 2 m
Based on JIS B 7516:2005
Temperature
Chamber/ Oven (size 1 m3)
-20 to 250°C
G-20
Top