การสอบเทียบ

การสอบเทียบ

การสอบเทียบ

ขอบข่าย
รายการ
ความสามารถ
มาตรฐาน
Dimension
Vernier, dial, and digital caliper
0 mm to 150 mm
JIS B 7507
Micrometer caliper for external measurement
0 mm to 25 mm
JIS B 7502
Temperature
Temperature controlled enclosures
50 to 200’C
TLAS G-20
Top