การทดสอบสมบัติการไหล

การทดสอบสมบัติการไหล

การทดสอบสมบัติการไหล

รายการทดสอบรายการทดสอบ
ความสามารถ
มาตรฐาน
Melt flow rate, melt volume rate
Temp. 80 -350oC / Weight 225 g – 21.6 kg / MFI 0.50 – 900 g/ 10 min
ISO 1133, ASTM D1238
Elastic Torque, Cure time, Cure rate, Pressure rate, Pressure
Temp. not over 270oC
ASTM D5289, ISO 6502
Viscosity
Spindle No .1-4 Temp. 25oC, speed 0.3-60 rpm, range:1-20000 cp
ASTM D2196 Method A

การทดสอบสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ

การทดสอบการวัดค่าสี

การทดสอบการจำลองสภาวะ

การทดสอบฟังก์ชันการใช้งาน

การทดสอบสมบัติการไหล

การวิเคราะห์ทางเคมีและทดสอบน้ำเสีย

การวิเคราะห์ทางด้านความร้อนของวัสดุ

การทดสอบการติดไฟ

การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

Top