การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

รายการทดสอบ
มาตรฐาน
Swab Test
– Aerobic plate count
Compendium of methods for the Microbiological examination of foods fourth Edition.
– Staphylococcus aureus
– Escherichia coli
Water Analysis
– Coliform
APHA, AWWA & WEF 21st ed.,2005, Part 9221
– Escherichia coli

การทดสอบสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ

การทดสอบการวัดค่าสี

การทดสอบการจำลองสภาวะ

การทดสอบฟังก์ชันการใช้งาน

การทดสอบสมบัติการไหล

การวิเคราะห์ทางเคมีและทดสอบน้ำเสีย

การวิเคราะห์ทางด้านความร้อนของวัสดุ

การทดสอบการติดไฟ

การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

Top