การวิเคราะห์ทางเคมีและทดสอบน้ำเสีย

การวิเคราะห์ทางเคมีและทดสอบน้ำเสีย

การวิเคราะห์ทางเคมีและทดสอบน้ำเสีย

รายการทดสอบ
มาตรฐาน
*BOD, mg/l
AWWA APHA 5210 B
*COD, mg/l
AWWA APHA 5220 C
*Grease and Oil
AWWA APHA 5520 B
Chloride, mg/l as Cl-
AWWA APHA 4500-Cl- B
*Dissolved Solid
AWWA APHA 2540 C
*Suspended Solid
AWWA APHA 2540 D
*pH
Electrometric method
Total Solid
AWWA APHA 2540 B
Migration
มอก. 656-2556
Total Kjeldahl Nitrogen(TKN)
AWWA APHA 4500-Norg B
Total Hardness
AWWA APHA 2340 C
Chemical resistance test
Based on ASTM D543
Leachable chloride
ASTM C871
Resistance soap and water spotting
Based on FLTM BI113-01, NES MO160-94
Fluid resistance test

Remark * สารมลพิษที่อนุญาตให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-230 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

การทดสอบสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ

การทดสอบการวัดค่าสี

การทดสอบการจำลองสภาวะ

การทดสอบฟังก์ชันการใช้งาน

การทดสอบสมบัติการไหล

การวิเคราะห์ทางเคมีและทดสอบน้ำเสีย

การวิเคราะห์ทางด้านความร้อนของวัสดุ

การทดสอบการติดไฟ

การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

Top