ข้อมูลบริษัท

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

เป็นบริษัทหนึ่งใน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “EPG”  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ 2 ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท  เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาให้กับบริษัทต่างๆ ภายใน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยี เครื่องมื่อและอุปกรณ์การทดสอบ วิธีการดำเนินงาน และประสบการณ์ในด้านการทดสอบ  ทำให้ปัจจุบันบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด สามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในด้านผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก โลหะ เซรามิก บรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านมิติได้อีกด้วย

Top