พันธกิจ

พันธกิจ

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

ทำการวิจัยและพัฒนาด้านโลหะ, เซรามิกส์, โพลีเมอร์, บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ไบโอเทคโนโลยีชีวภาพในบริษัทภายในกลุ่ม บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทำการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ เช่น โลหะ, เซรามิกส์, โพลีเมอร์, บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ไบโอเทคโนโลยีชีวภาพในกลุ่มบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆจากภายนอก

ทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดในกลุ่มบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Top