EIC จัดสัมมนา Natural and Accelerated Weathering

อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ ร่วมมือกับบริษัท Primacy Supply และ Atlas จัดสัมมนาเกี่ยวกับ Natural and Accelerated Weathering ในหัวข้อ “Achieving service life prediction through improved accelerated weathering techniques”  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของ Atlas ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง  เนื้อหาเป็นเทคนิคการทดสอบการเสื่อมสภาพในห้องปฏิบัติการและในสภาวะจริง เพื่อให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพ การทำนายอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องเร่งสภาวะสำหรับงาน OEM กลุ่มยานยนต์และอื่นๆ

Top