แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสการทุจริต

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสการทุจริต

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสการทุจริต

มาร่วมกันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น คุณสามารถร่วมกันหยุด! พฤติกรรม เมื่อคุณพบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชั่นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในงาน โปรดแจ้งได้ที่นี่

โดยบริษัทจะปกปิดชื่อและข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

สามารถแนบไฟล์ .doc, .docx, and .pdf สำหรับข้อมูลเพิ่ม (ขนาดไฟล์สูงสุด: 2MB)

Top