Sustainable Development

Sustainable Development

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อโลกที่สมดุล “Creating A World In Harmony with Technology and Innovation” จึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ – Creative Innovation Organization” ตามวิสัยทัศน์องค์กร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินงาน ดูแลรับผิดชอบทั้งผลกระทบและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและสมดุล ตามปณิธาน “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รายละเอียดนโยบาลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สารจากคณะกรรมการ

กรอบการดำเนิดการ ด้านความยั่งยืน

ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

Top