สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลเชิงลบต่อภาคการผลิตและภาคการส่งออกด้วยต้นทุนทางการค้าที่สูงขึ้นจากกำแพงภาษี และผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานการผลิตในหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งปัญหาที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) และความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนต่อภาคธุรกิจ สำหรับเศรษฐกิจไทยชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก โดยการแข็งค่าของเงินบาท เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาภัยแล้งยังคงกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและการเกษตร นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถควบคุมได้ดี จึงมีโอกาสสูงที่เศรษฐกิจในหลายประเทศอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ในฐานะคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม จากการติดตามดูแลการนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติเห็นว่าบริษัทได้นำกลยุทธ์ “The New S-Curve” พัฒนาสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้ามาใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาสินค้านวัตกรรม และทยอยส่งสินค้าออกสู่ตลาดเพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับบริษัทต่อไป ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) คาดว่าจะส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจช่วงต่อจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำนโยบาย “USE” ที่เคยช่วยให้ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 มาปรับใช้อย่างเข้มข้นขึ้น โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (“USE” คือ U: Utilization ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า/ S:Save ประหยัดค่าใช้จ่าย และ E: Efficiency เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน) ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 62/63 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 มีรายได้จากการขายรวม 10,217.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.4 และมีกำไรสุทธิรวม 999.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น จากการทำตลาดในกลุ่มสินค้าพรีเมี่ยมทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน และธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังคงเติบโตได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร แม้การบริโภคภายในประเทศเติบโต้ช้ากว่าคาด สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ยอดขายลดลง เนื่องมาจากผลกระทบของตลาดยานยนต์โลกที่ซบเซา

ทั้งนี้ จากการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 62/63 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 62/63 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 336 ล้านบาท หากรวมทั้งปีจะมีการจ่ายปันผลรวม 616 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.6 ของผลกำไรสุทธิ (Payout ratio)

ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท คือ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระดับโลก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ (Creative Innovation Organization)

บริษัทตระหนักดีว่านวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เติบโตอย่างยั่งยืนและอยู่ได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือ จากการพัฒนาและค้นคว้าวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในปีที่ผ่านมา อีสเทิร์น โพลีแพค เริ่มผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีอยู่ผลิตบรรจุภัณฑ์รองรับความต้องการของตลาดได้ทันที อีกทั้ง แอร์โรคลาส ได้พัฒนาสินค้านวัตกรรมรองรับลูกค้ากลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง

การทำธุรกิจในตลาดโลก (Global Market)

บริษัทมีฐานการผลิตตั้งอยู่ในทุกทวีป มีช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ บริษัทได้จัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพจากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และสามารถคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีราคาเหมาะสม นอกจากนี้ การผลิตและการขนส่งสินค้า กรณีของ แอร์โรเฟลกซ์ ผลิตฉนวนยางแอร์โรเฟลกซ์ จากฐานการผลิตภายในประเทศ และส่งออกสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเพื่อนำไปผลิตต่อในสหรัฐอเมริกา โดยแอร์โรเฟลกซ์ บริหารจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า เพื่อให้ผู้สั่งซื้อฉนวนยางแอร์โรเฟลกซ์ ในสหรัฐอเมริกา สามารถรับสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 48 ชั่วโมง เนื่องจากมีคลังสินค้ากระจายอยู่ในจุดสำคัญทั่วประเทศ

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (To create Sustainable Growth)

การเติบโตของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเติบโตขึ้นด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความมั่นคงของเครือข่ายธุรกิจรองรับการเติบโตในตลาดโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้สนับสนุนในทุกๆ ด้านที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

นายวัชรา ตันตริยานนท์
(ประธานกรรมการ)

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

Top