วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision

องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ หรือ CREATIVE INNOVATION ORGANIZATION

EPG เป็นองค์กรที่เติบโตขึ้นมาด้วยนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์แล้วพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Mission

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกชั้นนำของโลก หรือ WORLD-CLASS INNOVATIVE POLYMER AND PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURE

กลุ่มบริษัท EPG เป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติก โดยได้มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ตลอดมาและยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดไป

Top